Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover de laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.

2. Indien een schriftelijke contractuele verbintenis afgesloten is, hebben de termen daarin vermeld voorrang op deze algemene voorwaarden. Niettemin werken deze algemene voorwaarden aanvullend op de contractuele verbintenis.

3. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

5. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de klant.

6. Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.

7. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, voor het volledig totaal bedrag zonder korting, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

8. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is gebeurd. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe vervuld zijn zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

9. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 10 dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

10. Niet betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op, bepaald op basis van de wettelijk intrestvoet, verhoogd met 2%, en dit tot de volledige betaling.

11. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur, factuur op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijzig van forfaitaire schadevergoeding, met 10% met een minimum van 50€ en een maximum van 1860€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.

​13. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Wij helpen u graag verder!

Intradev biedt een alles-in-één oplossing voor een verbeterde efficiëntie binnen uw bedrijf. Bovendien gaan wij steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Niet alleen wordt hierbij de nadruk gelegd op een kwaliteitsvolle afwerking, wij bieden ook een uitstekende service en support. 
Contacteer ons voor meer informatie!